Dit is mijn laatste boek uit 2020 , een paperback van 200 pagina's voor 15 euro incl. verzenden 

Mail voor informatie en bestellen naar franciscushermans@gmail.com

Beschrijving:

In een beschavingsproces op lange termijn is de veiligheid en levensverwachting van veel mensen toegenomen. De wereld staat nu echter voor een nieuwe uitdaging. De overweldigende kracht van moderne oorlogen, grootschalige rampen en schokkende gebeurtenissen in het persoonlijk leven zorgt voor een emotionele nasleep die steeds groter en complexer wordt en de stabiliteit van veel samenlevingen bedreigt. De wanhoop van getraumatiseerde slachtoffers dwingt meer dan ooit tot nadenken over wat wordt aangericht in de natuur en bij de mens. Maar er is hoop. Onder druk van steeds nieuwe schokkende gebeurtenissen en hun slachtoffers ontwikkelt zich een stelsel van zorg, schadeherstel en preventie onder leiding van experts. De wereldwijde verbreiding van dit stelsel kan gezien worden als een mondiaal beschavingsproces waarin mensen beheerster en zorgzamer met elkaar en hun omgeving leren omgaan. In dit standaardwerk in de traditie van Norbert Elias en Johan Goudsblom wordt dit proces uitgebreid beschreven. Het boek biedt daarmee een diepgaand inzicht in een van de meest fundamentele ontwikkelingen van deze tijd. 

 

Dit is een boek uit 2014 een paperback van 400 pagina's,

18 euro incl.verzenden (voorheen 30 euro)

Beschrijving:

Mensen hebben zich altijd proberen te beschermen tegen de gevolgen van schokkende gebeurtenissen, zoals rampen, oorlogen, misbruik, mishandeling en ernstig verlies. Dit boek beschrijft de ontwikkeling gedurende de gehele geschiedenis van de mensheid waarin mensen er steeds beter in slaagden zich tegen deze gebeurtenissen te beschermen. Het boek richt zich op de belangrijkste verworvenheden zowel technisch, sociaal en mentaal en hoe die tot stand kwamen en soms weer verloren gingen. Bijzondere aandacht krijgt de rol die psychische trauma's zijn gaan spelen in de gezondheidszorg, het recht en de cultuur van herdenken en herinneren. De rode draad is de toenemende wedijver tussen mensen om de problemen de baas te worden, de toenemende verwevenheid van de netwerken waar ze deel van uitmaken en de steeds ingewikkelder wordende nasleep van schokkende gebeurtenissen. Gevoeligheid voor de pijn van anderen is de grootste uitdaging van deze tijd. Ze is de graadmeter om te laten zien of de mensheid tot verdere beschaving in staat is. 

 

Dit is een boek uit 2017, een paperback van 212 pagina's

18,95 bij de boekhandel

Beschrijving:

Dit boek schetst het boeiende verhaal van de verbreiding van het medeleven als een krachtig medicijn dat mensen en intelligente dieren bezitten om elkaar te helpen en als groep sterk te staan bij tegenslag, rampen en catastrofes. Medeleven bij mensen heeft zich niet alleen verbreid, maar ook steeds verder verfijnd, waarbij gevoel voor de pijn van de ander de kern is geworden van hun beschaving. Juist nu mensen de middelen hebben om elkaar veel schade te berokkenen en rampen door talloze verbindingen grote groepen mensen treffen en door heftige beelden dichtbij komen, zijn er complexe vormen van medeleven ontstaan die meer dan ooit nodig zijn om de menselijke verbondenheid

te versterken en een leefbare wereld te scheppen 

 

Dit is een essay uit 2017, paperback

10 euro incl. verzenden

Beschrijving:

De mensheid heeft nog nooit zoveel welvaart gekend, maar daarvoor is een prijs betaald. Het grote beroep op de veerkracht van de natuur, de samenleving en de mens zelf heeft deze veerkracht ernstig aangetast. Het herstel hiervan is een enorme ecologische sociale en mentale uitdging. Dit geldt in het bijzonder voor het herstel van de mentale veerkracht. Deze is aangetast door trauma's als gevolg van rampen, oorlogen en geweld, die door de vele verbindingen op aarde steeds meer mensen raken. Pas door de mentale veerkracht te herstellen, ontstaat de motivatie en energie om de grote ecologische en sociale problemen van deze tijd aan te pakken. Dat zou een nieuwe stap zijn in het beschavingsproces van de mensheid. Hoe dat mogelijk is en in hoeverre het herstel al is gevorderd, is het onderwerp van dit essay. 

 

Dit is een Engelse paperback uit 2017 van 270 pagina's

 12 euro incl. verzenden 

Beschrijving:

Shocking events such as disasters, wars, mis-treatment or abuse are serious attacks on the personal and social lives of human beings. The search for protection from the disruptive events is one of the major motives of mankind. The goal of this remarkable book is to acquire insight into the development and effectiveness of the tools which humanity has invented to cope with these events and how it will be able to deal with the crises and suffering it is being faced with now. The thesis is that the drive to protect themselves has made people more resilient against many of these events and empathy for the pain of other people has become the core of their civilization